Missie en visie

De leerlingen van de school komen uit zowel Akkrum als Nes. De school is een onderdeel van de gemeenschap Akkrum/Nes.

Er is veelvuldig en open contact met de ouders en de omgang met de kinderen is gemoedelijk. De schoolregels spelen een belangrijke rol bij het bieden van een veilige omgeving waarin het kind zich thuis voelt. Deze regels zijn voor de leerlingen duidelijk en hebben vooral betrekking op het rekening houden met elkaar, je verantwoordelijk voelen voor de omgeving en ook het aanleren van goede manieren.

De school beperkt zich niet alleen tot het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden, maar vindt het ook heel belangrijk dat kinderen zelfstandig problemen leren oplossen, dat ze kritisch en creatief leren denken.

We proberen een school te zijn, waar naast het leren, het met elkaar vieren, plezier maken, het zich inzetten voor goede doelen en het wat voor een ander over hebben, een grote plaats inneemt.


Onze school is een openbare basisschool, dit betekent dat:

  • Het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving,
  • We toegankelijk zijn voor alle kinderen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook. Ieder kind is van harte welkom om kennis te maken en te leren met andere kinderen in een ontmoetingsplaats van verschillende culturen, denkbeelden en zienswijzen.
  • De school actief en nadrukkelijk bijdraagt aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. Leerlingen leren vanuit de dagelijkse praktijk respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Ze leren ongedwongen ervaringen en ideeën uit te wisselen om zo een samenleving te ontwikkelen die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samenwerking. In het openbaar onderwijs heerst een klimaat van tolerantie en democratie.

De school streeft na alle leerlingen een passend vormingsaanbod te bieden. De school tracht gelijke kansen voor iedereen te bewerkstelligen door leerlingen uit alle sociale klassen of afkomst als gelijkwaardig te beschouwen.

De school wil dat kinderen zichzelf leren kennen en vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden en leren zich een eigen mening te vormen. Ze moeten leren luisteren, zelfstandig leren werken, zelf problemen leren oplossen, leren bewegen en leren samenwerken.

Het zelfstandig oplossen van problemen scherpt het creatieve, kritische denkvermogen van kinderen. De school heeft een stimulerende, observerende en corrigerende taak bij het leren luisteren, het zelfstandig werken, het zelf problemen leren oplossen en het leren samenwerken.

Onze school richt zich op:

  • de emotionele ontwikkeling,
  • de cognitieve ontwikkeling,
  • het verwerven van noodzakelijke kennis,
  • het verwerven van sociale vaardigheden,
  • het verwerven van culturele vaardigheden,
  • het verwerven van lichamelijke vaardigheden,
  • het ontwikkelen van de creativiteit.
gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: