Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad kunt u georganiseerd uw stem laten horen.

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad, die meedenkt en beslist over de opzet en organisatie van het onderwijs, c.q. advies geeft en/of instemmingsrecht heeft. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de mening en de wensen van de ouders en wordt officieel gekozen door de ouders.

De afspraken over de werkwijze en de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad staan in het medezeggenschapsreglement dat ter inzage ligt op school. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn grotendeels openbaar. Informatie hierover kunt u via de voorzitter of secretaris van de raad ontvangen. Het jaarverslag van de MR staat onder de knop documenten/huidige ouders.

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR, welke opkomt voor de algemene belangen van de openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie teamleden en drie ouders. Bij voorkeur zal er een gelijke verdeling tot stand worden gebracht van teamleden en ouders van de onder-, midden- en bovenbouw.

Via het e-mailadres mrakkrum@ambion.nl kunt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Wouter Boeijinga (voorzitter)
  • Hilde Oosterwoud-Eppenga
  • Gerda Jol (secretaris)

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Lydia de Jong
  • Alma Boersma
  • Renske Boonstra